Informace o ochraně osobních údajů

Společnost AKUNA CZs.r.o., Vídeňská 186/118, Přízřenice,619 00 Brno, IČ 25572652 (dále jen„Správce“), provozovatel internetového portálu www.akunashop.cz a www.akuna.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dáletaké „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládánov souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochranyosobních údajů, a to především zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraněosobních údajů, v platném znění, (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), anařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 oochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnémpohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraněosobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).

Bezpečnost osobních údajů pro nás představuje jednu z nejvyšších priorit,a proto této oblasti věnujeme odpovídající péči. Tyto informace o ochraněosobních údajů představují splnění právních povinností dle platných právníchpředpisů a slouží rovněž k informování zákazníků Správce, jako subjektůosobních údajů, o konkrétních zpracovávaných osobních údajích a právech apovinnostech z toho vyplývajících, a to pro všechny zainteresované smluvnístrany. 

Oddíl 1.01          Správce zpracovává osobní údaje v závislosti na tom, které ze služeb zákazníksprávce využívá. Vzhledem k tomu, že služeb Správce je možno využívatpouze po registraci zákazníka, rozsah údajů zpracovávaných Správcem se lišív závislosti na zvolené registraci.

V případě základníregistrace zákazníka se jedná o tyto kategorie osobních údajů:

 

a) Jméno, kontaktní údaje: Jménoa příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

b) Přihlašovací údaje:Přihlašovací jména a hesla.

 

Nad rámec výše uvedených informací dále může zákazník poskytnout iidentifikační číslo podnikatele, daňové identifikační číslo a adresu (ulice,město, PSČ). V případě poskytnutí i těchto dalších údajů zákazníkemzpracovává Správce i tyto údaje.

c) Údaje vzniklé v důsledku trvání smlouvy – nakoupené zboží a služby,bankovní spojení.

V případě rozšířenéregistrace zákazníka nad rámec výše uvedených kategorií dle tohoto oddíluzpracovává Správce i údaj o speciálním slevovém účtu, který sloužík čerpání zpětných bonusů od Správce.

Správce dále zpracovává tytoosobní údaje:

 

e) Údaje z komunikace mezi Správcem a zákazníkem

 

Oddíl 1.02          Zpracování osobních údajů Správcem probíhá v odpovídajícím rozsahu, nazákladě těchto právních důvodů  : 

a) nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy uzavřené meziSprávcem a zákazníkem, stejně tak jako pro výkon práv z takovéhouzavřeného závazku vyplývajících,

b) plnění právních povinností Správce dle obecně závazných právníchpředpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen„OZ“),

c) výkon oprávněných zájmů Správce, které představují shromážděnískutečností a údajů, prokazujících řádné plnění povinností Správce,

d) poskytnutí osobních údajů zákazníkem je nezbytné pro vznik závazku,zřízeného uzavíranou smlouvou dle § 1723 odst. 1 OZ

Účelem zpracování osobních údajů zákazníka je řádné plnění uzavřené smlouvymezi Správcem a zákazníkem, jakož i dalších povinností uložených obecnězávaznými právními předpisy.

Oddíl 1.03          Správce zpracovává osobní údaje zákazníka vždy po dobu trvání smluvníhovztahu mezi správcem a zákazníkem, v něm sjednaných lhůt k plnění adále po dobu 5 let poté. 

Oddíl 1.04          Zákazník v případě zájmu odebírání marketingových zpráv Správce musíudělit souhlas při provádění registrace, případně později v rámci svéhouživatelského účtu. Marketingovými účely Správce se rozumí především nabízenízboží a služeb Správce, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích,službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu,kdy k takovému kontaktování dochází buď prostřednictvím elektronicképošty, případně telefonicky, jakož i zasílání obchodních sděleníprostřednictvím elektronické pošty. Takto udělený souhlas je poskytovánzákazníkem zcela dobrovolně.

Oddíl 1.05          V rámci uživatelského účtu, mázákazník přístup ke svým kontaktním údajům,   údajůmvzniklým na základě objednávky, uživatelskému jménu a heslu. Prostřednictvímuživatelského účtu může zákazník tyto údaje spravovat. Přístup do uživatelskéhoúčtu je umožněn pouze po zadání správných přístupových údajů, tedyuživatelského jména a hesla. Správce nepřebírá odpovědnost za zneužitípřístupových údajů, ledaže by tuto situaci přímo způsobil. Podrobnějšíinformace o uživatelském účtu jsou obsaženy v obchodních podmínkách.

Ze strany správce jsou zavedena vhodná, pravidelně aktualizovaná arevidovaná technická, organizační a jiná opatření, jejichž účelem je zamezeníneoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení,ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.

Oddíl 1.06          Správce prohlašuje, že dle zákonného ustanovení § 79 zákonač. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tvořís dalšími subjekty koncern. Správce zpracovává poskytnuté osobní údajetaktéž pro účely nabídky produktů a služeb osob patřících do koncernu, a to zapředpokladu udělení souhlasu k odebírání marketingových zpráv dle oddílu1.04 těchto informací o ochraně osobních údajů.

Mezi příjemce osobních údajů, kterým Správce osobní údaje poskytuje, patřís ohledem na povinnosti Správce uložené obecně závaznými právními předpisyi orgány veřejné moci, a to zejména správní, soudní, či jiné veřejné orgány.S ohledem na řádné plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Správcem můžesprávce rovněž poskytnout osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahudalším kategoriím příjemcům, jako např. dopravcům či bankovnímspolečnostem.

S ohledem na řádné plnění  této smlouvy a kooperaci subjektův koncernu  Správce budeSprávce   poskytovat osobní údajezákazníka subjektům, tvořícím se Správcem koncern, a to v rámci Evropské unie ( Evropského hospodářského prostoru)  i mimo ni.  Tyto subjekty vystupují jako zpracovateléosobních údajů a budou dodržovat srovnatelná pravidla a zásady ochrany osobních údajů, jako dodržujeSprávce. Správce  zaručuje předáváníosobních údajů zmíněných dalším členům koncernu při maximálním šetření právsubjektu údajů, minimalizaci předávaných údajů a jednání všech subjektů  v koncernu v souladu s   GDPR. Aktuální případný výčet možných příjemců  osobních údajů je následovný:

 

AKUNAINTERNATIONAL CORPORATION, L4W5B6Ontario, Mississauga, Satellite Drive 5115, Kanada, Registrační číslo: 06288 227

AKUNA CANADA inc.L4W5B6 Ontario, Mississauga, Satellite Drive 5115, Kanada, Registrační číslo: 062 88 227

AKUNA UK Ltd., The Glasshouse Kings Lane, Norwich NR1 3PS, United Kingdom

AKUNAPolska, Sp. z o.o., ul.11-go Listopada 11, 40-387 Katowice, POLSKA

AkunaDeutschladnd GmbH, Adlersgestell129, 124 39 Berlin, Germany

AkunaItalia S.r.l., V. GiuseppeBernascone, 1 21100 Varese, Italy

AKUNASK, s.r.o., Borekova 10, 821 06Bratislava, Slovakia

AKUNAHUNGARY, Kft., 1111 Budapest, BartókBéla Út 30, Hungary

UAB"Akuna LT", Kazbejug.25 , LT 02241 Vilnius, Lithuania

DC Savings System, a.s., IČ 293 15 450, se sídlem Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno


Oddíl 1.07          Zákazník, jako subjekt údajů, má vůči Správci následující práva:

a)Právo napřístupk osobním údajům znamená, že zákazník má právo od Správce získat informaceo tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údajese jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, abySprávce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobníúdaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykolidoplnit.

b) Právona výmaz osobních údajů představuje povinnost Správce zlikvidovat osobníúdaje zákazníka, které o něm zpracovává za podmínek dle čl. 17 GDPR, zejménatehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny (totoprávo naplňuje rovněž tzv. právo být zapomenut).

c) Právona omezení zpracování představujepovinnost Správce v případech dle čl. 18 GDPR omezit zpracování osobních údajůzákazníka. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správcenebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo přivýkonu veřejné moci, má zákazník právo vznést námitku.

d) Právona přenositelnost představuje právo zákazníka na přenos zpracovávanýchosobních údajů Správcem (na základě souhlasu či pro účely plnění smlouvy)k jinému správci.

Zákazník jeoprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů prováděným Správcempodat stížnost Správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranuosobních údajů. Více informací o právech subjektů údajů (zákazníka) je kdispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 

Oddíl 1.08          Webové stránky Správce www.akuna.cz a www.akunashop.cz používají tzv. cookies. Jedná se o krátké textové soubory, jež webovástránka odesílá do prohlížeče počítače, chytrého telefonu či jiného zařízení.Účelem těchto souborů je zaznamenávání informací o návštěvě webu zákazníkem anásledná optimalizace fungování webu pro zákazníka. Zákazník je tímtoinformován o skutečnosti, že soubory cookies jsou způsobilé shromažďovatinformace o návštěvě webu a následně tyto údaje využívat k zobrazenípřizpůsobených reklam. Tyto údaje však nejsou způsobilé návštěvníka webu identifikovat.

Zákazník ovlivňuje využívání souborů cookies v závislosti na webovémprohlížeči, který užívá. Výchozí nastavení webových prohlížečů se může lišit, aproto závisí na zákazníkovi, jaký režim ukládání souborů cookies ve svémnastavení webového prohlížeče povolí či nikoliv.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Pro případ využití svých práv oddílu 1.07 těchto informací o ochraněosobních údajů kontaktujte Správce na adrese sídla, prostřednictvím emailu,popřípadě prostřednictvím svého uživatelského účtu.

 

AKUNACZ s.r.o., Vídeňská 186/118,Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 25572652

 

Email:    info@akuna.cz

 

Tyto informace o ochraněosobních údajů platí od 25. 5. 2018.