1. Práva poskytovatele

Poskytovatel ani výslovně, ani implicitně neručí za informace a údaje poskytované prostřednictvím této webové stránky. Vyhrazuje si právo kdykoliv vykonat jakoukoliv modifikaci, opravu, případně částečně nebo úplně zrušit jednotlivé části stránek obsahujících informace v materiálech, produktech, programech, službách a cenách (pokud se nějaké vyskytují) bez předchozího oznámení. Poskytovatel pouze umožňuje třetím osobám prezentaci informací na této webové stránce v prostředí internetu, aniž nese jakoukoli odpovědnost za obsah, správnost či pravdivost takto prezentovaných údajů.

2. Obsah

Webová stránka může obsahovat nesprávné informace nebo typografické chyby. Poskytovatel nezodpovídá za žádné nepřesnosti nebo nedostatky a nezaručuje správnost a kompletnost materiálů, ani spolehlivost jakýchkoliv rad, názorů, prohlášení a jiných informací zobrazených nebo distribuovaných prostřednictvím této stránky. Uživatel bere na vědomí, že spoléhání se na jakýkoliv názor, radu, prohlášení, poznámku nebo informaci je výlučně jeho rizikem.

3. Zodpovědnost

Poskytovatel nenese také zodpovědnost za případné škody, ztráty a náklady, které vzniknou následkem užívání webové stránky, její případné nefunkčnosti, nesprávného fungování, provozní poruchy, nepovolené změny údajů jakoukoliv osobou, ani za škody pocházející ze zpožděného přenosu informací, působení počítačového viru, poruchy linky nebo systému, nebo z jiných podobných příčin. Jakékoliv rozhodnutí založené na informacích této webové stránky patří do výlučné zodpovědnosti uživatele. Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody vyplývající z přístupu k webové stránce nebo jejím informacím, resp. z jejich nepřístupnosti nebo použití.

4. Externí odkazy na stránku

Jakékoliv externí odkazy na tuto webovou stránku musí být schválené výlučně písemnou formou ze strany poskytovatele. Poskytovatel nezodpovídá za obsah externího odkazu připojeného k dané webové stránce.

5. Autorská práva

Jakýkoliv obsah obrazových, zvukových, textových a grafických souborů a jejich umístění podléhá a je chráněno autorským právem a ostatním zákonům na ochranu duševního a průmyslového vlastnictví. Obsah stránky se nesmí kopírovat, upravovat, měnit nebo používat na jiných webových stránkách k obchodním účelům nebo poskytovat jiným osobám. Použití je možné výlučně jen s předcházejícím výslovným písemným souhlasem poskytovatele. Tato stránka slouží výlučně k informačnímu účelu. Dovolujeme si Vás upozornit, že užívání této webové stránky v rozporu s uvedenými podmínkami, resp. s podmínkami od nich odlišnými, může mít za následek občanskoprávní, trestněprávní a autorskoprávní jednání.